Klachtenregeling

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en werken met deskundige docenten maar desondanks kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze organisatie of de inhoud van een cursus of workshop. Uw ontevredenheid uiten in een klacht is niet prettig maar wij zien een klacht als een kans om onze dienstverlening aan u en eventuele toekomstige cursisten te verbeteren. Indien u een klacht heeft verzoek wij u kennis te nemen van onderstaande klachtenregeling en vervolgens een klacht aan ons kenbaar te maken.

KLACHTENREGELING VOLKSUNIVERSITEIT BOEKEL VENHORST

 1. Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit Boekel Venhorst kunt u een klacht indienen.
 2. In geval van klachten over docent(e) probeert u uw klacht, zo mogelijk,  eerst met de betrokken docent(e) te overleggen. Hiermee is de klacht soms al eenvoudig op te lossen omdat het ook wel eens om een misverstand of miscommunicatie gaat.  
 3. Als het overleg met de betrokken docent niet tot het gewenste resultaat leidt, richt dan uw klacht tot het bestuur.
 4. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend en gericht aan het bestuur van de Volksuniversiteit Boekel Venhorst. Graag per mail aan info@volksuniversiteitboekelvenhorst.nl
 5. Onderbouw een klacht met concrete feiten.
 6.  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen
 7. Een klacht wordt in principe met degene waaraan  u in de klacht refereert kortgesloten..
 8. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 9. Een klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld.
 10. Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:
  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afdoening