Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Boekel Venhorst zijn van toepassing op al onze activiteiten (cursussen, lezingen, workshops en/of excursies).
   
 2. Cursusinformatie
  Volksuniversiteit Boekel Venhorst verzorgt activiteiten aan haar deelnemers op de wijze, zoals omschreven in het programma. Het volledige programma is vermeld op onze website. Alle gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door volksuniversiteit Boekel Venhorst worden aangepast of nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een bepaalde activiteit door een andere docent te laten geven dan in het programma vermeld
   
 3. Inschrijving en betaling
  - ​Indien u zich wilt inschrijven voor een cursus, workshop of lezing dient u minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
  - Inschrijven kan online via www.volksuniversiteitboekelvenhorst.nl of schriftelijk door een inschrijfformulier te verzenden naar onze administratie of in te leveren tijdens de open avond.      
  - De cursusinhoud, les data en andere informatie zijn na te lezen op onze website of in de folder. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.
  - Met het inschrijven verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld bij het doorgaan van de cursus, workshop, lezing of excursie. Betaling geschiedt middels een eenmalige machtiging. Indien u zich inschrijft, dan geeft u ons toestemming tot eenmalige machtiging ter betaling van cursusgeld. Volksuniversiteit Boekel Venhorst heeft onder nummer NL28ZZZ171077810000 een incassocontract afgesloten met de Rabobank Uden Veghel. Wij zullen alleen tot incassering overgaan wanneer vaststaat dat een cursus doorgaat. U heeft bij een eenmalige machtiging geen recht van terugboeking.
  - Ook cursisten van het vorige cursusjaar, die aan een vervolgcursus willen deelnemen, moeten zich opnieuw  inschrijven​
   
 4. Doorgaan / annuleren van activiteiten
  Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. Wordt het gestelde minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan heeft Volksuniversiteit Boekel Venhorst het recht de activiteit te annuleren. Uiteraard wordt er dan ook geen cursusgeld geïncasseerd. Ingeschreven cursisten ontvangen uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus persoonlijk bericht (per post of e-mail) of, waar en wanneer een cursus start.
   
 5. Plaatsing
  Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijvingen van inwoners uit de gemeente Boekel gaan echter wel voor inschrijvingen van inwoners uit andere gemeenten. Indien een activiteit is volgeboekt ontvangt u daarvan bericht en plaatsen wij u op een wachtlijst.
   
 6. Annuleren inschrijving door deelnemer
  U schrijft in omdat de activiteit u leuk lijkt, maar toch kan er iets gebeuren, waardoor u uw inschrijving moet annuleren. Als u eerder dan twee weken voor aanvang van de cursus annuleert, betaalt u € 12,50 administratiekosten. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld. Annulering van een cursus op of na de startdatum verplicht u tot betaling van het volledige cursusbedrag. Voor lezingen en workshop gelden ook deze voorwaarden.
   
 7. Studieboeken en lesmateriaal
  Studieboeken en materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders is vermeld bij de cursusomschrijving. Aan de hand van de genoemde ISBN nummers kunt u de boeken bestellen bij uw boekhandel. Wij adviseren dit te doen op het moment dat definitief bekend is dat de cursus doorgaat.
   
 8. Ziekte en verhindering
  Als een deelnemer door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt de deelnemer daarvan via e-mail dan wel telefonisch of schriftelijk bericht. In overleg met de docent en de deelnemers wordt zo mogelijk een vervangende datum gezocht. 
   
 9. Schoolvakanties
  In de schoolvakanties is er géén les tenzij onderling anders wordt afgesproken.
   
 10. Aansprakelijkheid
  Het bestuur van de volksuniversiteit Boekel-Venhorst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak ook, tijdens door de volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.
   
 11. Privacy Statement
  De persoonsgegevens, zoals door de deelnemers aan de volksuniversiteit Boekel Venhorst doorgegeven, worden door de volksuniversiteit Boekel Venhorst opgeslagen in het deelnemersbestand. Volksuniversiteit Boekel Venhorst verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursus(sen), lezing(en), workshop(s) of excursies, voor het onderhouden van de relatie en om de deelnemers op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het activiteitenaanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Statement. Dit statement staat op onze website.  
   
 12. Klachten
  Deelnemers dienen eventuele klachten bij voorkeur direct aan de desbetreffende docent voor te leggen zodat zij zo mogelijk in goed onderling overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming dan kan de deelnemer schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenregeling zoals vermeld op onze website.
   
 13. Akkoordverklaring
  Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.